Kärnvirke

Träätande insekter angriper ytveden i virke i byggnader. Skadorna kan bli mycket omfattande och byggnadens bärighet kan allvarligt påverkas om angreppen är massiva. Även svamp angriper partier med ytved.

I de flesta fall använder man billigt virke, inte kärnvirke. Det innebär att man bara fyller på matförrådet för insekterna.

I andra fall använder man tryckimpregnerat virke för att undvika insekter och svamp. Denna typ av virke är opassande att använda i kulturhistoriska byggnader, Visserligen angriper dessa inte detta virke, men förr eller senare kommer man i alla fall att vara tvungen att byta delar eller hela konstruktioner. Tryckimpregnerat virke är ett problemavfall som kommer att bli allt dyrare att destruera.

Om man använder enbart kärnvirke kommer varken insekter eller svamp att angripa byggnaden om inte konstruktionen utsätts för ständig fukt genom läckage. Det går genom detta företag att få fram kärnvirke som endast bestå av kärnan i furustammar. När konstruktionen långt i framtiden rivs eller byts ut kommer detta virke inte att vara ett problemavfall.

Certifikat

Furuvirke bestående endast av kärnan har bedömts av Thünen-institutet i Hamburg, doktor Uwe Noldt och har bekräftats ha de egenskaper som ovan framhållits.

Se certifikatet »

Restaurering

Företaget utför kulturhistoriska utvärderingar, förplaneringar och planeringar av restaureringar. Även byggledning av flera olika entreprenörer kan erbjudas.

Inventeringar av bebyggelse och inventarier

Företaget har omfattande erfarenhet av inventeringar. Stor erfarenhet finns av såväl bebyggelseinventering som inventering av inventarier t.ex. i kyrkor.

Dokumentation

Företaget har omfattande erfarenhet av dokumentation av såväl enskilda byggnader som stora omfattande områden av bebyggelse. Dokumentation kan handla om såväl värderingsdokumentationer för planläggning som skadedokumentationer eller dokumentationer av restaureringar. Erfarenhet finns från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Vårdplaner

Vårdplaner är en viktig bit av bevarandet av bebyggelse. I detta arbete ingår ofta ett omfattande arkivarbete för att få fram riktiga fakta rörande byggnaden. En viktig bit av detta är att implementera planen brett bland dem som arbetar med objektet. Vårdplaner kan även gälla lösöre. I annat fall blir vårdplanen ett dött dokument.

Organisering av hantverkarteam

Olika objekt behöver olika typers hantverkare. Skräddarsydda hantverksteam kan minska kostnaderna västenligt. Företaget har ett utbrett kontaktnät och har verkat i olika delar av Sverige och Finland.

Antikvariska kontroller

Företaget utför antikvariska kontroller för länsstyrelser och museer samt privatpersoner.

Kontakt

Var vänlig och kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan: